Privacybeleid

Dit privacybeleid is van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website en Holiday In Brittany, de eigenaar en aanbieder van deze website. Holiday In Brittany neemt de privacy van uw gegevens zeer serieus. Dit privacybeleid is van toepassing op ons gebruik van alle Gegevens die door ons worden verzameld of die door u worden verstrekt in verband met uw gebruik van de Website.

Lees dit privacybeleid zorgvuldig door.

Definities en interpretatie

 1. In dit privacybeleid worden de volgende definities gebruikt:

Gegevens

collectief alle informatie die u via de website aan Holiday In Brittany verstrekt. Deze definitie omvat, waar van toepassing, de definities in de Wet Bescherming Persoonsgegevens;

Cookies

een klein tekstbestand dat door deze Website op uw computer wordt geplaatst wanneer u bepaalde delen van de Website bezoekt en/of wanneer u bepaalde functies van de Website gebruikt. Details over de cookies die door deze Website worden gebruikt, worden uiteengezet in de onderstaande clausule(Cookies);

Wetten gegevensbescherming

alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot Richtlijn 96/46/EG (richtlijn gegevensbescherming) of de GDPR, en alle nationale implementerende wetten, voorschriften en secundaire wetgeving, zolang de GDPR van kracht is in het Verenigd Koninkrijk;

GDPR

de Algemene Verordening Gegevensbescherming (EU) 2016/679;

Vakantie in Bretagne, of ons

Holiday In Brittany, een bedrijf opgericht in Engeland en Wales met statutaire zetel in Bretagne.

UK- en EU-cookiewetgeving

de Privacy and Electronic Communications (EC Directive) Regulations 2003 zoals gewijzigd door de Privacy and Electronxic Communications (EC Directive) (Amendment) Regulations 2011;

Gebruiker of jij

elke derde die toegang krijgt tot de Website en die niet ofwel (i) in dienst zijn van Holiday In Brittany en handelen in het kader van hun dienstverband of (ii) in dienst zijn als consultant of anderszins diensten verlenen aan Holiday In Brittany en toegang hebben tot de Website in verband met het verlenen van dergelijke diensten; en

Website

de website die u momenteel gebruikt, holidayinbrittany.uk, en alle subdomeinen van deze site, tenzij uitdrukkelijk uitgesloten door hun eigen voorwaarden en bepalingen.

 1. In dit privacybeleid, tenzij de context een andere interpretatie vereist:
  1. het enkelvoud omvat het meervoud en omgekeerd;
  2. Verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen zijn verwijzingen naar subclausules, clausules, schema’s of bijlagen van dit privacybeleid;
  3. een verwijzing naar een persoon omvat bedrijven, ondernemingen, overheidsinstanties, trusts en partnerschappen;
  4. Met “inclusief” wordt bedoeld “inclusief zonder beperking”;
  5. Verwijzingen naar wettelijke bepalingen omvatten ook wijzigingen of aanpassingen daarvan;
  6. de koppen en subkoppen maken geen deel uit van dit privacybeleid.

Toepassingsgebied van dit privacybeleid

 1. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de handelingen van Holiday In Brittany en Gebruikers met betrekking tot deze Website. Het heeft geen betrekking op websites die toegankelijk zijn vanaf deze Website, inclusief, maar niet beperkt tot, links die we aanbieden naar websites van sociale media.
 2. In het kader van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming is Holiday In Brittany de “verantwoordelijke voor de verwerking”. Dit betekent dat Holiday In Brittany bepaalt voor welke doeleinden en op welke manier uw gegevens worden verwerkt.

Verzamelde gegevens

 1. Wij kunnen de volgende gegevens, waaronder persoonsgegevens, van u verzamelen:
  1. naam;
  2. contactgegevens zoals e-mailadressen en telefoonnummers;
  3. demografische informatie zoals postcode, voorkeuren en interesses;
  4. IP-adres (automatisch verzameld);
  5. type webbrowser en versie (automatisch verzameld);
  6. besturingssysteem (automatisch verzameld);
  7. in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Hoe we gegevens verzamelen

 1. We verzamelen gegevens op de volgende manieren:
  1. gegevens worden door u aan ons verstrekt;
  2. gegevens worden ontvangen van andere bronnen; en
  3. gegevens worden automatisch verzameld.

Gegevens die door u aan ons zijn verstrekt

 1. Holiday In Brittany verzamelt uw gegevens op een aantal manieren, bijvoorbeeld:
  1. wanneer u contact met ons opneemt via de Website, per telefoon, post, e-mail of op enige andere wijze;
  2. wanneer u onze diensten gebruikt;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens die worden ontvangen van derden

 1. Holiday In Brittany ontvangt gegevens over u van de volgende derden:
  1. Applicatie voor het bijhouden van websites;

Gegevens die zijn ontvangen van openbare bronnen van derden

 1. Wij ontvangen Gegevens over u van de volgende openbare bronnen van derden:
  1. Facebook & Twitter;

Gegevens die automatisch worden verzameld

 1. Voor zover u de Website bezoekt, verzamelen wij uw Gegevens automatisch, bijvoorbeeld:
  1. verzamelen we automatisch bepaalde informatie over uw bezoek aan de Website. Deze informatie helpt ons om de inhoud en navigatie van de Website te verbeteren en omvat uw IP-adres, de datum, tijdstippen en frequentie waarmee u de Website bezoekt en de manier waarop u de inhoud gebruikt en ermee interageert.
  2. wij verzamelen uw Gegevens automatisch via cookies, in overeenstemming met de cookie-instellingen van uw browser. Voor meer informatie over cookies en hoe we ze gebruiken op de Website, zie het gedeelte “Cookies” hieronder.

Ons gebruik van gegevens

 1. Wij kunnen alle of een deel van de bovenstaande gegevens van tijd tot tijd nodig hebben om u de best mogelijke service en ervaring te bieden bij het gebruik van onze Website. Specifiek kunnen Gegevens door ons worden gebruikt om de volgende redenen:
  1. interne administratie;
  2. verbetering van onze producten / diensten;
  3. verzending per e-mail van marketingmateriaal dat voor u interessant kan zijn;
  4. contact opnemen voor marktonderzoek via e-mail, telefoon, fax of post. Dergelijke informatie kan worden gebruikt om de Website aan te passen of bij te werken;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

 1. Wij kunnen uw gegevens gebruiken voor de bovenstaande doeleinden als wij dit noodzakelijk achten voor onze legitieme belangen. Als u hier niet tevreden mee bent, hebt u onder bepaalde omstandigheden het recht om bezwaar te maken (zie het gedeelte “Uw rechten” hieronder).
 2. Voor de levering van direct marketing aan u via e-mail hebben we uw toestemming nodig, via een opt-in of soft-opt-in:
  1. Soft opt-in toestemming is een specifieke vorm van toestemming die van toepassing is wanneer u al eerder contact met ons hebt opgenomen (u neemt bijvoorbeeld contact met ons op om meer informatie te vragen over een bepaald product of een bepaalde dienst en wij zijn bezig met de marketing van soortgelijke producten of diensten). Bij “soft opt-in” toestemming gaan we ervan uit dat je toestemming is gegeven, tenzij je je afmeldt.
  2. voor andere vormen van e-marketing moeten we uw uitdrukkelijke toestemming verkrijgen; dat wil zeggen dat u een positieve en bevestigende handeling moet verrichten wanneer u toestemming geeft door bijvoorbeeld een vakje aan te vinken dat wij u ter beschikking stellen.
  3. als u niet tevreden bent over onze benadering van marketing, hebt u het recht om uw toestemming op elk moment in te trekken. Om te weten te komen hoe u uw toestemming kunt intrekken, zie het gedeelte “Uw rechten” hieronder.

Met wie we gegevens delen

 1. Wij kunnen uw gegevens om de volgende redenen delen met de volgende groepen mensen:
  1. onze werknemers, agenten en/of professionele adviseurs – voor contact-, administratie- en marketingdoeleinden..;

in elk geval in overeenstemming met dit privacybeleid.

Gegevens veilig houden

 1. We gebruiken technische en organisatorische maatregelen om uw Gegevens te beschermen, bijvoorbeeld:
  1. De toegang tot uw account wordt geregeld door een wachtwoord en een gebruikersnaam die uniek voor u is.
  2. We slaan uw gegevens op beveiligde servers op.
 2. Technische en organisatorische maatregelen omvatten maatregelen voor het omgaan met elk vermoeden van gegevensinbreuk. Als u misbruik, verlies of onbevoegde toegang tot uw Gegevens vermoedt, laat het ons dan onmiddellijk weten door contact met ons op te nemen via dit e-mailadres: info@holidayinbrittany.uk.
 3. Wilt u gedetailleerde informatie van Get Safe Online over hoe u uw informatie en uw computers en apparaten kunt beschermen tegen fraude, identiteitsdiefstal, virussen en vele andere online problemen, ga dan naar www.getsafeonline.org. Get Safe Online wordt ondersteund door HM Government en vooraanstaande bedrijven.

Bewaren van gegevens

 1. Tenzij een langere bewaartermijn wettelijk vereist of toegestaan is, bewaren we uw gegevens alleen op onze systemen voor de periode die nodig is om de in dit privacybeleid beschreven doeleinden te vervullen of totdat u verzoekt om de gegevens te verwijderen.
 2. Zelfs als we uw Gegevens verwijderen, kunnen ze blijven bestaan op back-up- of archiefmedia voor wettelijke, fiscale of regelgevende doeleinden.

Uw rechten

 1. U hebt de volgende rechten met betrekking tot uw Gegevens:
  1. Recht op toegang – het recht om te vragen (i) op elk moment kopieën van de informatie die wij over u bewaren, of (ii) dat we dergelijke informatie wijzigen, bijwerken of verwijderen. Als we je toegang geven tot de informatie die we over je hebben, brengen we hiervoor geen kosten in rekening, tenzij je verzoek “kennelijk ongegrond of buitensporig” is. Waar we wettelijk zijn toegestaan om dit te doen, kunnen we uw verzoek weigeren. Als we uw verzoek weigeren, zullen we u vertellen waarom.
  2. Recht op correctie – het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze onjuist of onvolledig zijn.
  3. Recht op wissen – het recht om te verzoeken dat wij uw Gegevens wissen of verwijderen uit onze systemen.
  4. Recht om ons gebruik van uw Gegevens te beperken – het recht om ons te “blokkeren” in het gebruik van uw Gegevens of om de manier waarop we uw Gegevens kunnen gebruiken te beperken.
  5. Recht op gegevensoverdraagbaarheid – het recht om te vragen dat we uw gegevens verplaatsen, kopiëren of overdragen.
  6. Recht om bezwaar te maken – het recht om bezwaar te maken tegen ons gebruik van uw Gegevens, inclusief wanneer we deze gebruiken voor onze legitieme belangen.
 2. Voor vragen, het uitoefenen van een van uw rechten zoals hierboven uiteengezet, of het intrekken van uw toestemming voor de verwerking van uw gegevens (waarbij toestemming onze wettelijke basis is voor de verwerking van uw gegevens), kunt u contact met ons opnemen via dit e-mailadres: info@holidayinbrittany.uk.
 3. Als u niet tevreden bent over de manier waarop een klacht die u indient met betrekking tot uw Gegevens door ons wordt afgehandeld, kunt u uw klacht mogelijk voorleggen aan de relevante gegevensbeschermingsautoriteit. Voor het Verenigd Koninkrijk is dit het Information Commissioner’s Office (ICO). De contactgegevens van de ICO zijn te vinden op hun website https://ico.org.uk/.
 4. Het is belangrijk dat de gegevens die wij over u bewaren accuraat en actueel zijn. Houd ons op de hoogte als uw gegevens veranderen tijdens de periode dat we ze bewaren.

Overdrachten buiten de Europese Economische Ruimte

 1. Gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden opgeslagen en verwerkt in en overgedragen naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Dit kan bijvoorbeeld gebeuren als onze servers zich in een land buiten de EER bevinden of als een van onze serviceproviders zich in een land buiten de EER bevindt. We delen ook informatie met onze groepsmaatschappijen, waarvan sommige zich buiten de EER bevinden.
 2. Wij zullen Gegevens alleen doorgeven naar landen buiten de EER als dit in overeenstemming is met de wetgeving voor gegevensbescherming en de wijze van doorgifte voldoende waarborgen biedt met betrekking tot uw gegevens, bijvoorbeeld door middel van een overeenkomst voor gegevensoverdracht, waarin de huidige contractuele standaardclausules zijn opgenomen die zijn aangenomen door de Europese Commissie, of door het ondertekenen van het EU-VS Privacy Shield Framework, in het geval dat de organisatie die de Gegevens ontvangt, is gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika.
 3. Om ervoor te zorgen dat uw gegevens voldoende worden beschermd, hebben we passende waarborgen en procedures ingesteld met de derde partijen waarmee we uw gegevens delen. Dit zorgt ervoor dat uw gegevens door deze derden worden behandeld op een manier die in overeenstemming is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Koppelingen naar andere websites

 1. Deze Website kan van tijd tot tijd links naar andere websites bevatten. Wij hebben geen controle over dergelijke websites en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites. Dit privacybeleid is niet van toepassing op uw gebruik van dergelijke websites. U wordt geadviseerd het privacybeleid of de privacyverklaring van andere websites te lezen voordat u er gebruik van maakt.

Veranderingen in bedrijfseigendom en controle

 1. Holiday In Brittany kan van tijd tot tijd haar activiteiten uitbreiden of inkrimpen en dit kan gepaard gaan met de verkoop en/of de overdracht van zeggenschap over Holiday In Brittany of een deel daarvan. Gegevens die door Gebruikers zijn verstrekt, zullen, indien ze relevant zijn voor een deel van ons bedrijf dat wordt overgedragen, samen met dat deel worden overgedragen en de nieuwe eigenaar of nieuwe partij die zeggenschap krijgt, zal onder de voorwaarden van dit privacybeleid toestemming krijgen om de Gegevens te gebruiken voor de doeleinden waarvoor ze oorspronkelijk aan ons zijn verstrekt.
 2. We kunnen ook gegevens bekendmaken aan een potentiële koper van ons bedrijf of een deel ervan.
 3. In de bovenstaande gevallen zullen we stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacy wordt beschermd.

Cookies

 1. Deze Website kan bepaalde Cookies op uw computer plaatsen en gebruiken. Holiday In Brittany gebruikt cookies om uw gebruikservaring van de website te verbeteren. Holiday In Brittany heeft deze Cookies zorgvuldig gekozen en heeft stappen ondernomen om ervoor te zorgen dat uw privacy te allen tijde wordt beschermd en gerespecteerd.
 2. Alle cookies die door deze Website worden gebruikt, zijn in overeenstemming met de huidige Britse en Europese cookiewetgeving.
 3. Voordat de Website cookies op uw computer plaatst, krijgt u een berichtbalk te zien waarin om uw toestemming voor het plaatsen van deze cookies wordt gevraagd. Door toestemming te geven voor het plaatsen van cookies stelt u Holiday In Brittany in staat u een betere ervaring en service te bieden. U kunt, indien u dit wenst, uw toestemming voor het plaatsen van Cookies weigeren; het is echter mogelijk dat bepaalde functies van de Website niet volledig of niet zoals bedoeld functioneren.
 4. Deze Website kan de volgende cookies plaatsen:

Type cookie

Doel

Analytische/prestatiecookies

Hiermee kunnen we het aantal bezoekers herkennen en tellen en zien hoe bezoekers zich op onze website bewegen wanneer ze deze gebruiken. Dit helpt ons om de werking van onze website te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

 1. U vindt een lijst met cookies die we gebruiken in het cookiesoverzicht.
 2. U kunt ervoor kiezen om cookies in uw internetbrowser in of uit te schakelen. Standaard accepteren de meeste internetbrowsers cookies, maar dit kan worden gewijzigd. Raadpleeg het helpmenu van uw internetbrowser voor meer informatie.
 3. U kunt er te allen tijde voor kiezen om Cookies te verwijderen; u kunt echter alle informatie kwijtraken die u in staat stelt om de Website sneller en efficiënter te gebruiken, inclusief, maar niet beperkt tot, personalisatie-instellingen.
 4. Wij raden u aan ervoor te zorgen dat uw internetbrowser up-to-date is en dat u de hulp en begeleiding van de ontwikkelaar van uw internetbrowser raadpleegt als u niet zeker weet hoe u uw privacyinstellingen moet aanpassen.
 5. Raadpleeg aboutcookies.org voor meer algemene informatie over cookies, inclusief hoe u ze kunt uitschakelen. U vindt hier ook informatie over hoe u cookies van uw computer kunt verwijderen.

Algemeen

 1. U mag uw rechten onder dit privacybeleid niet overdragen aan een andere persoon. We kunnen onze rechten onder dit privacybeleid overdragen wanneer we redelijkerwijs van mening zijn dat uw rechten niet zullen worden aangetast.
 2. Als een rechtbank of bevoegde autoriteit oordeelt dat een bepaling van dit privacybeleid (of een deel van een bepaling) ongeldig, onwettig of niet-afdwingbaar is, wordt die bepaling of deelbepaling, voor zover vereist, geacht te zijn verwijderd, en worden de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van dit privacybeleid niet aangetast.
 3. Tenzij anders overeengekomen, zal geen enkele vertraging, handeling of nalatigheid door een partij bij het uitoefenen van een recht of rechtsmiddel worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat, of enig ander, recht of rechtsmiddel.
 4. Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd volgens het recht van Engeland en Wales. Alle geschillen die voortvloeien uit de Overeenkomst vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Engelse en Welshe rechtbanken.

Wijzigingen in dit privacybeleid

 1. Holiday In Brittany behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid van tijd tot tijd aan te passen als wij dat nodig achten of als dat wettelijk verplicht is. Eventuele wijzigingen worden onmiddellijk op de Website geplaatst en u wordt geacht de voorwaarden van het privacybeleid te hebben geaccepteerd bij uw eerste gebruik van de Website na de wijzigingen.

  Je kunt contact opnemen met Holiday In Brittany per e-mail op info@holidayinbrittany.uk of per telefoon op 07789 888192.

01 mei 2018

Cookies

Hieronder vindt u een lijst met cookies die we gebruiken. We hebben geprobeerd ervoor te zorgen dat dit volledig en up-to-date is, maar als je denkt dat we een cookie over het hoofd hebben gezien of dat er een discrepantie is, laat het ons dan weten.

Analytisch/prestaties

We gebruiken de volgende analytische/prestatiecookies:

Beschrijving van Cookie

Doel

Cookie van derden – voor analytische doeleinden via website tracker

Cookie van derden – voor commerciële doeleinden via sociale mediaplatforms